Thực hiện công văn số 298/PGDĐT ngày 12/6/2020 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tuy Phước về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh ...